To Tu”

Akademia Twórczych Umiejętności

Poprawki z dnia 26.06.2016 roku.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „TO TU”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czaplinek.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie jest apolityczne i niezależne.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swoich członków.

 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, także członków zarządu, oraz powoływać biura.

§ 5

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

 1. niniejszym statutem

 2. uchwałami organów władz Stowarzyszenia

 3. w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, w tym międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 7

Stowarzyszenie może posiadać logo oraz używać pieczęci i odznak zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział II

Cele i metody działania Stowarzyszenia.

§ 8

Działamy w obszarze Kultury, Animacji, Sztuki i Edukacji.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju osób i miejsc z poszanowaniem ich kulturowego dziedzictwa, pielęgnowanie twórczych postaw wobec życia oraz rozwijanie indywidualnych zdolności w obszarze kultury i sztuki.

§ 9

Cel nadrzędny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:

 1. Wspieranie i kreowanie twórczych postaw służących przeprowadzaniu pozytywnych zmian w sferze funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot i społeczności lokalnych.

 2. Otaczanie opieką i wspieranie indywidualistów, osób o szczególnych uzdolnieniach oraz posiadających unikatowe pasje i kompetencje.

 3. Pielęgnowanie wartości wynikających z ładu przestrzennego, wpływu architektury i krajobrazu na jakość życia ludzi. Wzmacnianie postaw promujących życie w harmonii z naturą.

 4. Tworzenie i pielęgnowanie więzi międzyludzkich w obrębie rodziny, grup przyjaciół, osób połączonych wspólnym dziełem. Nadanie właściwej rangi i celebrowanie twórczych form spędzania wolnego czasu i odpoczynku.

 5. Wspieranie rozwoju indywidualnego oraz zwiększanie kompetencji członków stowarzyszenia. Promowanie przedsiębiorczości i innych postaw twórczych poprzez postawy i dzieła członków stowarzyszenia.

 6. Twórcze i skuteczne reagowanie na problemy jednostek i grup społecznych takich jak młodzież, kobiety, osoby bezrobotne, osoby chore i niepełnosprawne, osoby dotknięte biedą, osoby dotknięte losowo, mniejszości narodowe i etniczne, itp., zagrożonych patologiami lub wykluczeniem społecznym i wymagających opieki.

 7. Zwiększanie konkurencyjności na rynku pracy mieszkańców prowincji poprzez zwiększenie ich kompetencji twórczych. Budowanie wiary w siebie poprzez opanowywanie obsługi nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń. Rozwój i promocja rękodzieła tradycyjnego, drobnej wytwórczości i biznesów rodzinnych. Nauka umiejętnego łączenia pracy z życiem rodzinnym.

 8. Identyfikacja nisz rynkowych istniejących na styku różnorodnych branż np. z dziedziny: kultury, edukacji, turystyki, rzemiosła, gastronomii, itp. jako potencjału do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych. Kreowanie i wzmacnianie lokalnych marek i produktów markowych.

 9. Otaczanie przez członków stowarzyszenia bezpośrednią opieką obiektów i zespołów: historycznych, zabytkowych, posiadających unikatowe walory krajobrazowe, kulturowe, tradycyjne. Ożywianie tych obiektów poprzez nadawanie im nowych funkcji służących realizacji celów stowarzyszenia. Ochrona i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pielęgnowanie wartości wynikających z dorobku dziedzictwa kulturowego.

 10. Pielęgnowanie takich wartości jak: uczciwość, solidarność, współczucie, wrażliwość, empatia, dobre wychowanie i maniery.

 11. Wzmacnianie twórczych postaw w obliczu kryzysu ekonomicznego, społecznego a także kryzysu wartości.

 12. Zmiana wizerunku estetycznego regionów i kraju poprzez poprawę wizerunku osobistego osoby, jego domu i najbliższego otoczenia.

 13. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju.

§ 10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) tworzenie i wdrażanie:

 1. programów edukacyjnych, szkoleniowych, marketingowych, mentorskich

 2. programów pilotażowych i eksperymentalnych

 3. innowacyjnych metod działań, w tym laboratorium twórczych, parków technologicznych,

2) organizowanie:

  1. szkoleń, kursów, warsztatów twórczych

  2. doradztwa, poradnictwa i konsultacji

  3. grup tematycznych

  4. konferencji, kongresów, zjazdów, spotkań, paneli dyskusyjnych, forum wymiany

  5. targów, przeglądów, wystaw, pokazów

  6. festiwali, imprez, akcji tematycznych, podróży studyjnych

  7. kampanii i konkursów

  8. sieci dystrybucji informacji i produktów wykreowanych przez Stowarzyszenie

3) inne formy działalności, takie jak np.:

 1. przeprowadzanie sondaży i badań rynkowych

 2. inicjowanie tworzenia spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych

 3. opracowywanie i wydawanie publikacji, książek, czasopism, materiałów dydaktycznych, promocyjnych, informacyjnych, itp.

 4. udzielanie pomocy merytoryczno- organizacyjnej osobom z inicjatywą

 5. firmowanie inicjatyw indywidualnych osób realizujących w swoich pomysłach cele Stowarzyszenia

 6. kreowanie i wzmacnianie lokalnych marek i produktów markowych

 7. upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców

 8. koordynowanie i zarządzanie inicjatywami

 9. udział w programach organizowanych przez inne podmioty

 10. fundowanie nagród, stypendiów, wyróżnianie (dot. także członków stowarzyszenia)

 11. sprawowanie mecenatu

 12. opracowywanie i upowszechnianie technik terapii poprzez sztukę

 13. prowadzenie galerii sztuki

 14. udział w targach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez inne podmioty

 15. aktywne pozyskiwanie środków pomocowych

 16. remonty, modernizacje i adaptacje obiektów służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia

 17. promocja stowarzyszenia, jego misji i dokonań.

2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie:

 1. współdziała z innymi podmiotami

 2. uruchamia programy wolontariatu

 3. organizuje staże i praktyki studenckie

 4. tworzy koalicje osób fizycznych i prawnych

 5. powołuje grupy eksperckie

 6. organizuje doradztwo specjalistyczne

 7. tworzy opinie

 8. zrzesza ludzi o pokrewnych pasjach

 9. podejmuje współpracę i wymianę międzynarodową

 10. pozyskuje patronów merytorycznych, finansowych, medialnych

 11. realizuje zadania zlecone przez sektor publiczny

 12. prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

Rozdział III

Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie następujących zadań:

 1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 3. działalność charytatywna

 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 8. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności

 9. działalność edukacyjna

 10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 12. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami

 13. promocja i organizacja wolontariatu

 14. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

 15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 16. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

§ 12

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność w zakresie następujących zadań:

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 3. rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 5. działalność szkoleniowa

 6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 7. promocja i organizacja wolontariatu

 8. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

 9. sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Działalność odpłatna obejmuje w szczególności:

 1. Udostępnianie obiektu zabytkowego oraz ekspozycji edukacyjnych.

 2. Wytwarzanie przedmiotów rękodzieła i sprzedaż wyrobów artystycznych.

 3. Działalność edukacyjną – tworzenie i realizację programów, lekcji muzealnych itp.

 4. Organizację szkoleń, kursów, warsztatów, plenerów.

 5. Organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów, spotkań, paneli dyskusyjnych.

 6. Organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw i pokazów.

 7. Organizowanie imprez, akcji tematycznych, podróży studyjnych, gier miejskich.

 8. Opracowywanie i wydawanie publikacji, książek, czasopism, materiałów dydaktycznych, promocyjnych, informacyjnych, itp.

 9. Udział w programach organizowanych przez inne podmioty.

 10. Prowadzenie „Klubu o charakterze zamkniętym”.

 11. Prowadzenie sklepu charytatywnego.

Rozdział IV

Członkostwo

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych

 2. członków wspierających

 3. członków honorowych.

Rozdział V

Członkowie zwyczajni

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i chce aktywnie przyczynić się do ich realizacji.

 2. W przypadkach szczególnych dopuszcza się członkowstwo zwyczajne Stowarzyszenia przez osoby fizyczne nie spełniające kryterium pełnoletniości. Takie członkostwo wymaga jednak pisemnej zgody opiekuna prawnego. Pełnienie przez niepełnoletniego członka Stowarzyszenia funkcji organizacyjnych pochodzących z wyboru wymaga akceptacji Zarządu Stowarzyszenia w każdym szczegółowym przypadku.

 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy – bez względu na miejsce i kraj zamieszkania.

§ 15

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji zainteresowanego, przedstawieniu przez niego opinii dwóch członków Stowarzyszenia oraz na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów władz Stowarzyszenia

 2. zgłaszania wniosków i zapytań do organów władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 3. uczestnictwa w pracach programowych prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu zasadami

 4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia

 2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków

 3. przestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał organów władz Stowarzyszenia

 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzować jego idee

 5. dbać o własność Stowarzyszenia

 6. regularnie płacić składki członkowskie w wysokości i na zasadach ustalonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 17

1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. złożenia do członka Zarządu Stowarzyszenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa

 2. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy

 3. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

 4. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

 5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 6. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

  1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia wykluczony członek może odwołać się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, które rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział VI

Członkowie wspierający

§ 18

  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

  2. Tytuł członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji kandydata.

§ 19

 1. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto ma prawo uzyskiwania szczególnej informacji i wyrażania opinii o tych przedsięwzięciach, których jest sponsorem lub współorganizatorem.

 2. Członek wspierający jest obowiązany realizować obowiązki zawarte w § 16 pkt 2, ppkt 1-5 oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 20

Do członków wspierających mają odpowiednio zastosowanie postanowienia dotyczące utraty członkostwa zawarte w § 17.

Rozdział VII

Członkowie honorowi

§ 21

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w formie uchwały, na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe jest nadawane na czas nieoznaczony.

§ 23

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 2. Członek honorowy nie ponosi ciężarów związanych z działalnością Stowarzyszenia, w szczególności nie płaci składek członkowskich.

§ 24

 1. Członkostwo honorowe ustaje na skutek pisemnej deklaracji zainteresowanego.

 2. Członkostwo honorowe można wygasić uchwałą Walnego Zebrania Członków jedynie w przypadku ciężkiego naruszenia prawa lub etyki, poniżającego w sposób trwały w opinii publicznej.

Rozdział VIII

Organy władz Stowarzyszenia

§ 25

 1. Organami władz Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego.

 4. W razie gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie władzy.

 5. W razie gdy skład organu władzy Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji o więcej niż połowę składu organu władzy Prezes zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu organu władzy.

Rozdział IX

Organy władz Stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. określanie kierunków działania Stowarzyszenia

 2. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu

 3. wybór członków Komisji Rewizyjnej

 4. uchwalanie planów finansowych Stowarzyszenia oraz zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia

 5. ustalanie wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

 7. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 8. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia i jego władze

 9. dokonywanie zmian w Statucie

 10. nadawanie godności członka honorowego

 11. stwierdzenie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa zwyczajnego, rozpatrywanie odwołań od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowego członka

 12. powoływanie stałych komisji oraz komisji doraźnych odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności lub zadań ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków

 13. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji

 14. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia w trybie określonym w § 37.

 15. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Dla ważności Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku wymaganej liczby członków w zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków zostaje zwołane na pół godziny później bez wymogu obecności większości członków zwyczajnych.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał. O ile Statut nie stanowi inaczej, dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

 2. W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:

  1. z głosem decydującym - wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia

  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia co najmniej na tydzień przed jego terminem, z inicjatywy własnej, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 4. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków Prezes informuje członków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych powszechnie dostępnych środków komunikacji.

 5. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

 6. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 1. Zarządowi Stowarzyszenia

 2. Komisji Rewizyjnej

 3. ¼ liczby członków Stowarzyszenia

 4. Prezesowi.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest:

 1. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty złożenia żądania lub wniosku, zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. W nadzwyczajnym Zebraniu Członków biorą udział osoby, o których mowa w § 27 ust. 2, pkt a) oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział X

Organy władz Stowarzyszenia: Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy wykonawczej Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w bieżących sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego funduszami i majątkiem,

 2. koordynowanie współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami

 3. ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia

 4. przyjmowanie darowizn i zapisów

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granicą

 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności

 7. uchwalanie planów działalności oraz składanie sprawozdań z ich wykonania

 8. sporządzenie sprawozdania finansowego za kolejny rok obrachunkowy w terminie przewidzianym prawem

 9. uchwalanie regulaminów organizacyjnych i wewnętrznych Stowarzyszenia

 10. proponowanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

 11. przyjmowanie nowych członków

 12. występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego, przyznanie stypendiów, nagród, wyróżnień i odznaczeń

 13. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do uprawnień innych władz Stowarzyszenia

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje jednomyślnie w obecności pełnego składu Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Najważniejsze decyzje Zarząd Stowarzyszenia podejmuje za pomocą uchwał.

§ 30

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym Walnego Zebrania Członków. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 1. Pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym.

 2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ma prawo wnioskować o zmianę członka Zarządu Stowarzyszenia. W tym celu, w terminie 2 tygodni, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Przyczynami zmiany członka Zarządu Stowarzyszenia są:

 1. długotrwałe nie wywiązywanie się z obowiązków

 2. prowadzenie działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia

 3. brak aktywnego udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Brakującego członka Zarządu Stowarzyszenia w celu uzupełnienia jego składu wybiera Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 31

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat, ale nie kończy się przed terminem najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 2. W razie odwołania Zarządu Stowarzyszenia w trybie pkt. 3 kadencja odwołanego Zarządu Stowarzyszenia kończy się z dniem odwołania.

 3. Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie Członków może odwołać członków Zarządu Stowarzyszenia. Z chwilą odwołania Prezesa ustępuje Zarząd Stowarzyszenia, a Walne Zebranie Członków niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. Kadencja tak wybranego Zarządu Stowarzyszenia kończy się w terminie określonym w pkt. 1.

 4. Kadencja członka Zarządu Stowarzyszenia wybranego w trybie określonym w § 30 pkt 4 kończy się w dniu zakończenia kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział XI

Organy władz Stowarzyszenia: Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest zwykłą większością głosów Walnego Zebrania Członków w głosowaniu jawnym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się w terminie 7 dni od daty wyboru.

 4. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 5. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się w tym samym trybie, co uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebrania Członków wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia

 4. wnioskowanie do walnego zgromadzenia członków o udzielanie absolutorium zarządowi

 5. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu.

 2. Najważniejsze decyzje Komisja Rewizyjna podejmuje za pomocą uchwał.

 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 4. Komisja Rewizyjna może powołać rzeczoznawców spoza swego grona.

 5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa jej Przewodniczący.

Rozdział XII

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia

 2. inne prawa majątkowe

 3. środki pieniężne

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich

 2. dochodów z majątku

 3. darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej i ze sponsoringu

 4. dotacji, subwencji, udziałów, lokat

 5. zbiórek publicznych

 6. wpływów z działalności statutowej.

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych.

§ 34

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  2. Pod sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia podpisują się wszyscy członkowie Zarządu.

  3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział XIII

Przepisy końcowe

§ 35

Do prac administracyjno- organizacyjnych i działalności Stowarzyszenia może być utworzone biuro, którego zakres prac i obowiązków określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków.

 3. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa w odrębnej uchwale podjętej bezwzględną większością głosów przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.